www.menora.ge

Search

Go to content

PHOTOGALLERY

gazeT `menora~s 5 wlis iubile


1998 wlis seqtemberi, S. rusTavelis saxelobis saxelmwifo akademiuri Teatris mcire darbazi.

gazeT `menora~s 10 wlis iubile


2003 weli 23 oqtomberi, Tbilisis zaqaria faliaSvilis sax. operisa da baletis saxelmwifo akademiuri Teatri.


Sexvedrebi `menorasaTvis~

Home Page | NEW ISSUE | VARIOUS | OLD ISSUE | PHOTOGALLERY | CONTACT | AROUND THE MENORA | Site Map


Back to content | Back to main menu